Tuesday, December 23, 2008

我转~ 2008年12月23日

            方向比努力更重要
            能力比知识更重要
            健康比成绩更重要
            生活比文凭更重要
            情商比智商更重要
                           ——清华校长留给毕业生的一段话

No comments: